Så tycker vi om registren

Lantbruksfakta har överblicken över det svenska lantbruket. Vi är stolta över att Ägarskiften Jord och Skog är en av våra produkter.

  • Vi ger även ut Lantbrukens Ägarförteckning, som innehåller Sveriges alla jordbruksfastigheter med mer än 5 ha åkermark, cirka 200 000. 24 årliga katalogutgåvor enligt den gamla länsindelningen.
  • I Lantbruksadresser har vi kontaktuppgifter till över 200 000 företag och 160 000 ägare av jord- och skogsbruksarealer.
  • Med Ditt e-postutskick kan du nå 65 000 mottagare inom lantbrukssektorn och/eller 46 000 mottagare med speciikt hästintresse!
  • Lantbruksfaktas Generationsskiftesregister med 160 000 ägare är unikt och innehåller ägare av jord- och skogsbruksmark i Sverige, fördelat på åldersgrupper.

Lantbruksfakta ägs av Carl-Johan Mossberg som tidigare ägt HSI förlag AB, där han bland annat byggt upp stora kontaktdatabaser som Hälso- och Sjukvårdsregistret åt Socialstyrelsen, avtalsdatabaser åt de största landstingen, Stockholms fastighetskalender, leverantörsdatabasen SafeTrade med mera.

Lantbruksfakta är en del av BisCom Sweden AB, med organisationsnummer 556755-8662.

Välkommen att kontakta oss!

Ansvarig utgivare / utgivningsbevis

Utgivningsbevis för databaserna och webbplatserna www.lantbruksfakta.se, www.lantbrukarnastaxeringskalender.se samt www.agarskiftenjordskog.se finns registrerat hos Post- och Telestyrelsen. Det innebär att databaserna och webbplatserna har samma grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som bl.a. tidningar.

Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.

Grundlagsskyddet innebär ett skydd mot sådana ingripanden från stat och myndigheter som hämmar yttrandefriheten. Bl.a. är det förbjudet för myndigheter att censurera innehållet.

Grundlagsskyddet innebär också att det straffrättsliga ansvaret för vad som publiceras bärs av en enda person, den ansvariga utgivaren.

Läs mer om utgivningsbevis: http://www.rtvv.se/se/Internet/utgivningsbevis/

Lantbrukarnas ägarförteckning omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TF).

Beställ gratis översikt! Se hur enkelt du får fram alla dina viktiga uppgifter